logo-prawe

Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych spółki TORPOL S.A.
2020-05-25

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA
Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych
spółki TORPOL S.A.


Rada Nadzorcza Torpol S.A. w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 18 pkt VI Statutu Spółki, w związku z końcem kadencji obecnego składu Zarządu TORPOL S.A., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:


1. Prezesa Zarządu,
2. Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,
3. Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
4. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.


I. Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• ukończenie studiów podyplomowych MBA,
• doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie w zarządzaniu, podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.


II. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.


Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.


III. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
10. znajomość procedur oraz wymogów prawa zamówień publicznych obowiązujących w infrastrukturalnych postępowaniach przetargowych.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• posiadanie uprawnień budowlanych,
• doświadczenie zawodowe w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania ofert oraz prowadzenia negocjacji handlowych w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

IV. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada umiejętności negocjacyjne,
5. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
8. korzysta z pełni praw publicznych,
9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• doświadczenie we współpracy z sektorem bankowym oraz ubezpieczeniowym,
• doświadczenie zawodowe w zakresie finansowym w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
• posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rozliczania kontraktów długoterminowych obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

V. Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Torpol S.A. w Poznaniu,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki:

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, sekretariat Zarządu, w terminie od 25.05.2020 r. do 08.06.2020 r. do godz. 14:00 z wyłączeniem sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

VII. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatką / kandydatem (adresem, adresem e-mail, nr telefonu),
2. list motywacyjny dotyczący planowanych działań i aktywności w całokształcie działalności Spółki (Prezes Zarządu) lub obszarze operacyjnym Spółki (Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych),
3. CV,
4. dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,
5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
6. zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
9. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
10. informację, czy kandydatka/kandydat złożyła/złoży oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) albo zobowiązanie, że jest gotowa/gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych w przypadku wybrania jej/jego w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,
11. dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

VIII. Pisemne zgłoszenie kandydatki/kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych, Torpol S.A. w Poznaniu. Nie otwierać”.
Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydatkę/kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat okaże oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Informacje o Spółce kandydatki/kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.torpol.pl

X. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do 10.06.2020 r.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami / kandydatami odbędą się w trybie wideokonferencji. Kandydatki / kandydaci zostaną zawiadomione / zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą e-mail co najmniej 1 dzień przed tą datą.

XII. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

1. autoprezentacja kandydata/kandydatki wraz z prezentacją dotyczącą planowanych działań i aktywności dotyczących Spółki,
2. wiedza o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka oraz prezentacja przewidywanych/proponowanych przez kandydatkę/kandydata działań w Spółce związanych ze sprawowaniem funkcji Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji /Handlowych/Finansowych,
3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi, oraz o obszarze negocjacji,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
6. analiza rynku i konkurencji.

XIII. Kandydatki/kandydaci będą zobowiązane/zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych Spółki w przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki i powiadomieniu ich o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, w którym uczestniczyły/uczestniczyli. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatki/kandydata.

XIV. W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Torpol S.A. siedzibą w Poznaniu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko …………………………………………… (podać stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje). Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

XV. Kandydatki/kandydaci biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na swój koszt i ryzyko.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) ujawnionych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych Spółki jest spółka TORPOL S.A.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział i będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed umownych,
b) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
c) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione organy publiczne,
b) podmioty dostarczające korespondencję,
c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;

5. Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;

6. Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail:iod@torpol.pl

 

wersja do pobrania (pdf)