logo-prawe

Aktualności

Powrót

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka
2017-06-22

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. powziął informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 60%, term in realizacji zamówienia – waga 35% oraz doświadczenie personelu wykonawcy – waga 5%). Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi 77,1 mln zł netto tj. 94,9 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 16 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia czyli dnia podpisania umowy.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowania przetargowego co do wyboru oferty Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie.