logo-prawe

Aktualności

Powrót

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk
2017-06-23

TORPOL S.A.  informuje, iż w dniu 23 czerwca 2017 r.  powziął informację o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk”.

Oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 60%, doświadczenie personelu wykonawcy – waga 20% oraz termin realizacji zamówienia – waga 20%). Cena oferty złożonej przez Emitenta wynosi 289,5 mln zł netto tj. 356,1 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 24 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia czyli dnia podpisania umowy, natomiast okres gwarancji usunięcia wad i usterek został określony na 72 miesiące.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowania przetargowego co do wyboru oferty Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie.