logo-prawe

Aktualności

Powrót

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn
2017-06-29

TORPOL S.A.  informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. powziął informację o złożeniu przez konsorcjum firm w składzie TORPOL S.A. jako lider oraz „Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor” sp. z o.o.  najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”.

Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 60%, termin realizacji zamówienia – waga 20% oraz doświadczenie personelu wykonawcy – waga 20%).

Cena złożonej oferty wynosi 267,6 mln zł netto tj. 329,2 mln zł brutto. Termin realizacji prac projektowych i robót budowlanych został określony na 21 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, natomiast okres gwarancji usunięcia wad i usterek został określony na 72 miesiące.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowania przetargowego co do wyboru oferty Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie.