logo-prawe

Aktualności

Powrót

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)
2017-07-07

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. powziął informację o złożeniu najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)” w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. „Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka”. 2. „Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)”. 3. „Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka”.

Oferta Spółki została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 60%, termin realizacji zamówienia – waga 35% oraz doświadczenie personelu wykonawcy – waga 5%). Cena złożonej oferty wynosi 62,9 mln zł netto tj. 77,4 mln zł brutto, a termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 21 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postępowania przetargowego, co do wyboru oferty Spółki w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie.