logo-prawe

Torpol Norge AS

Zarząd TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Torpol Norge podjęło uchwałę w przedmiocie otwarcia procesu likwidacji tej spółki i wyboru zarządu likwidacyjnego.

Zgromadzenie Wspólników Torpol Norge podjęło ww. uchwałę w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie § 17 ust. X pkt 28 lit. d) Statutu Spółki zgody na oddanie głosu z wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów Torpol Norge za podjęciem przez zgromadzenie wspólników Torpol Norge uchwały w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji.

Proces likwidacji obejmować będzie zakończenie bieżącej działalności spółki poprzez wypełnienie wszystkich zobowiązań Torpol Norge AS przy równoległym uzyskaniu środków finansowych poprzez ściągnięcie wszystkich należności i upłynnienie majątku tej spółki w drodze jego sprzedaży w Polsce i w Norwegii.

Decyzja o rozpoczęciu procesu likwidacji Torpol Norge związana jest z ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami własnymi Torpol Norge powstałymi na skutek długotrwałego braku kontraktacji, przedłużającej się w bieżącym roku trudnej sytuacji na norweskim rynku postępowań przetargowych spowodowanej niską aktywnością lokalnych zamawiających oraz w dalszym ciągu przesuwaniem w czasie uruchomienia programu Narodowego Planu Transportowego na lata 2018-2029, jak również brakiem pozyskania lokalnego inwestora branżowego dla aktywów Torpol Norge.

Procedura likwidacyjna będzie realizowana zgodnie z prawem norweskim oraz powinna zostać zakończona nie później niż w drugim kwartale 2019 r.