CSR

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych spółki TORPOL S.A.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKA Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych spółki TORPOL S.A.

Rada Nadzorcza TORPOL S.A. w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 18 pkt VI Statutu Spółki, w związku z końcem kadencji obecnego składu Zarządu TORPOL S.A., ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

 1. Prezesa Zarządu,
 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,
 3. Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
 4. Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

 

I. Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 15-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiada umiejętności negocjacyjne,
 5. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników w dużym przedsiębiorstwie,
 6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. korzysta z pełni praw publicznych,
 9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość języka obcego,
 • doświadczenie w zarządzaniu spółkami publicznymi notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.


II. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiada umiejętności negocjacyjne,
 5. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników w dużym przedsiębiorstwie,
 6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. korzysta z pełni praw publicznych,
 9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość języka obcego,
 • posiadanie uprawnień branżowych w obszarze działalności Spółki,
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej i/lub tramwajowej.

III. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiada umiejętności negocjacyjne,
 5. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników w dużym przedsiębiorstwie,
 6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. korzysta z pełni praw publicznych,
 9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 10. znajomość procedur oraz wymogów prawa zamówień publicznych obowiązujących w infrastrukturalnych postępowaniach przetargowych.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość języka obcego,
 • posiadanie uprawnień branżowych w obszarze działalności Spółki,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania ofert oraz prowadzenia negocjacji handlowych w podmiotach prowadzących działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

IV. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiada umiejętności negocjacyjne,
 5. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników w dużym przedsiębiorstwie,
 6. posiada umiejętność pracy zespołowej,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. korzysta z pełni praw publicznych,
 9. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 10. posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rozliczania kontraktów długoterminowych w obszarze budownictwa infrastrukturalnego.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość języka obcego,
 • doświadczenie we współpracy z sektorem bankowym oraz ubezpieczeniowym,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie finansowym w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

V. Kandydatką/kandydatem na Prezesa Zarządu / Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji / Handlowych / Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
  na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, sekretariat Zarządu, w terminie od 29 maja 2024 r. do 07 czerwca 2024 r. do godz. 12:00 z wyłączeniem dni świątecznych, sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

VII. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatką/kandydatem (adresem, adresem e-mail, nr telefonu),
 2. list motywacyjny dotyczący planowanych działań i aktywności w całokształcie działalności Spółki, kierunków strategicznych (Prezes Zarządu) lub obszarze operacyjnym Spółki (Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych),
 3. CV,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 6. zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia – zaświadczenie uzyskane w wersji elektronicznej (plik XML) należy złożyć na informatycznym nośniku danych, wydruk wizualizacji zaświadczenia elektronicznego nie jest dokumentem i nie będzie akceptowany,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 9. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 10. informację, czy kandydatka/kandydat złożyła/złoży oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) albo zobowiązanie, że jest gotowa/gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/ Finansowych w przypadku wybrania jej/jego w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,
 11. dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

VIII. Pisemne zgłoszenie kandydatki/kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres siedziby Spółki, tj.: TORPOL S.A., ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/ Finansowych, TORPOL S.A. w Poznaniu. Nie otwierać”.

Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydatkę/kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat okaże oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Informacje o Spółce kandydatki/kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.torpol.pl

X. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 czerwca 2024 r.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą. Kandydatki/kandydaci zostaną zawiadomione/zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą e-mail co najmniej 2 dni przed tą datą.

XII. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

 1. autoprezentacja kandydata/kandydatki wraz z prezentacją dotyczącą planowanych działań i aktywności dotyczących Spółki,
 2. wiedza o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka oraz prezentacja przewidywanych/proponowanych przez kandydatkę/kandydata działań w Spółce związanych ze sprawowaniem funkcji Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi, oraz o obszarze negocjacji,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
 6. analiza rynku i konkurencji.

XIII. Kandydatki/kandydaci będą zobowiązane/zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych Spółki w przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki i powiadomieniu ich o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, w którym uczestniczyły/uczestniczyli. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatki/kandydata.

XIV. W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TORPOL S.A. siedzibą w Poznaniu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko …………………………………………… (podać stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje). Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

XV. Kandydatki/kandydaci biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na swój koszt i ryzyko.

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) podanych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji/Handlowych/Finansowych Spółki jest spółka TORPOL S.A, z siedzibą w Poznaniu (61-119), przy ul. św. Michała 43.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział i będą przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust 1 lit. a RODO – na podstawie zgody kandydata (wysłanie aplikacji rozumiane jest jako zgoda kandydata),
  b) art. 6 ust. 1 lit b – dla zawarcia umowy,
  c) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
  Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione organy publiczne,
  b) podmioty dostarczające korespondencję,
  c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 6. Dane zostaną niezwłocznie (nie później niż w ciągu sześciu miesięcy) usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 7. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych.
  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@torpol.pl