86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Elektrownia Ostrołęka

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z 13 lutego 2020 roku Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 roku otrzymał datowane na ten sam dzień pismo od Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. [Inwestor] zawierające polecenie zawieszenia przez Konsorcjum z udziałem Emitenta realizacji umowy na wykonanie w terminie 36 miesięcy zamówienia pn.: „Przebudowa układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C” [Umowa], w związku z decyzją tzw. Sponsorów, o której informowano w przywołanym raporcie bieżącym. Inwestor przekazał polecenie zawieszenia na podstawie par. 14 ust. 15 Umowy. Okres zawieszenia rozpoczyna się w dacie dzisiejszej i obejmie okres nie dłuższy niż 4 miesiące, przy czym termin realizacji przedmiotu umowy ulegać będzie wydłużeniu o okres zawieszenia.Na dzień otrzymania powyższego pisma Konsorcjum nie poniosło istotnych nakładów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy - wykonano wstępne prace przygotowawcze oraz część prac projektowych.Emitent wyjaśnia, iż w okresie zawieszenia Umowy, Konsorcjum jest zwolnione z wykonywania obowiązków określonych w Umowie, z wyjątkiem czynności niecierpiących zwłoki, których wykonanie z opóźnieniem naruszyłoby uzasadnione interesy Inwestora lub naraziłoby go na powstanie szkody, a jednocześnie w okresie zawieszenia Umowy Konsorcjum nie przysługuje wynagrodzenie, z wyjątkiem wynagrodzenia za czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim.Emitent będzie informować o wszelkich istotnych informacjach związanych z ww. Umową w trybie kolejnych raportów bieżących.

----------------------------------------------------------------------

Konsorcium firm TORPOL S.A. i Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. na zlecenie Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. realizuje obecnie zadanie dotyczące zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kolejowej  będącej istotnym elementem inwestycji dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW pozwalającego na efektywne zastąpienie wyeksploatowanych mocy w Krajowym Systemie Energetycznym.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje m.in. modernizację i przebudowę układu torowego o długości ponad 13 km, zabudowę 28 rozjazdów i przebudowę 4 przejazdów wraz z modernizacją niemal 12 km sieci trakcyjnej. Wybudowane zostaną dwa nowe obiekty inżynieryjne, nastawnia oraz motowozownia wraz ze stacją paliw. Przebudowie ulegnie także układ drogowy. Za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego na terenie elektrowni odpowiedzialny będzie nowoczesny, komputerowy system sterowania ruchem kolejowym.

Koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 179 mln zł netto, a czas jej realizacji 36 miesięcy.