logo-prawe

Audytor

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 roku działając na podstawie § 17 ust. IX pkt 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych celem odpowiednio zbadania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2017-2018 oraz przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocza lat 2017-2018.

Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 (Ernst & Young). Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym130. Wybór ww. podmiotu dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […].

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania opisanych powyżej czynności. W zakresie usług poświadczających od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w odniesieniu do czynności rewizji finansowej dla sprawozdań finansowych za 2016 rok. Niezależnie od powyższego wybrany podmiot dokonywał weryfikacji sprawozdań Spółki (oraz poprzednika prawnego Spółki tj. Torpol sp. z o.o.) za lata 2006-2012.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].