logo-prawe

Polityka dywidendy

Podstawowym celem Zarządu TORPOL S.A. jest ciągłe, stabilne i systematyczne tworzenie wartości dodanej dla Akcjonariuszy, pozwalające na osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu pespektyw dalszego rozwoju dla Spółki i utrzymaniu odpowiedniego poziomu płynności finansowej.

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez TORPOL S.A. w roku obrotowym 2016, zysk netto wypracowany przez Spółkę za rok obrotowy 2016 wynoszący 15 360 700,98 zł zostanie przeznaczony na:

1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 5 253 900,98 zł;

2. wypłatę dywidendy – kwota 10 106 800,00 zł, tj. 0,44 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 r. (dzień dywidendy) ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia ww. uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 września 2017 roku.