logo-prawe

Wskaźniki finansowe

W związku z emisją obligacji serii A, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A Emitent zobowiązał się m.in. do utrzymania poniższych wskaźników finansowych w przedziałach zaakceptowanych przez obligatariuszy:

  • Wskaźnik Zadłużenia Netto nie będzie większy niż 4.0x na koniec danego Okresu Badania;
  • Wskaźnik Kapitałowy będzie na poziomie nie niższym niż 20% (0,20x) na koniec danego Okresu Badania;

przy czym:

  •  „EBITDA” oznacza, dla Okresu Badania, zysk (stratę) z działalności operacyjnej Grupy Emitenta osiągnięty w Okresie Badania powiększony o amortyzację;
  • „Okres Badania” oznacza każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku;
  • „Wskaźnik Kapitałowy” oznacza sumę kapitałów własnych Grupy Emitenta do wartości aktywów ogółem Grupy Emitenta.
  • „Wskaźnik Zadłużenia Netto” oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA;
  • „Zadłużenie Finansowe Netto” oznacza Zadłużenie Finansowe (bilansowe) Grupy Emitenta (bez podwójnego liczenia), pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec danego Okresu Badania z zastrzeżeniem, że jeżeli obliczona zgodnie z tymi zasadami wartość Zadłużenia Finansowego Netto będzie wartością ujemna, to wówczas dla potrzeb kalkulacji wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto przyjmuje się, że ta wartość wynosi zero.