logo-prawe

Wykup

W dniu 29 maja 2017 r. Zarząd TORPOL S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii A na żądanie Emitenta. Przedmiotem przedterminowego wykupu będą wszystkie tj. 40.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł (Obligacje). Obligacje zostaną wykupione zgodnie z punktem 10.1 Warunków Emisji Obligacji serii A (WEO). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2015 r., a pierwotny termin wykupu obligacji został wyznaczony na 6 sierpnia 2018 r.

Dzień ustalenia świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 22 czerwca 2017 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 30 czerwca 2017 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z WEO, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci kwotę wskazaną w WEO związaną z przedterminowym wykupem obejmującą łącznie wartość nominalną obligacji (tj. 1 tys. zł za jedną obligację), należne odsetki oraz premię (tj. 3,50 zł na jedną obligację).

Obligacje zostaną nabyte w celu umorzenia w związku z optymalizacją struktury finansowania i zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie Kapitałowej Torpol.

Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy, poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Emitent ponadto złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu na którym dokonywany jest obrót Obligacjami tj. BondSpot S.A.