CSR

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Konrad Tuliński

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Konrad Tuliński posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera (1995 r.) a następnie tytuł doktora nauk technicznych (2004 r.). W 2006 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W czasie swojej ośmioletniej pracy jako Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny PKP Energetyka S.A. uporządkował majątek spółki pod względem własnościowym oraz zajmował się regulacją stanów prawnych nieruchomości związanych z majątkiem dystrybucji energii elektrycznej oraz zaplecza technicznego. Wdrażał nowoczesne rozwiązania w zakresie zasilania sieci trakcyjnej oraz pozyskiwał sprzęt niezbędny do budowy sieci trakcyjnej (pociągi sieciowe, lokomotywy, palownice, pojazdy specjalistyczne itp.). Osobiście nadzorował wiele kontraktów, gdzie PKP Energetyka S.A. była liderem konsorcjów wykonujących wielobranżowe roboty inwestycyjne na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, jak choćby na linii E-65 (wspólna realizacja odcinka LCS Tczew z TORPOL S.A.).

Podczas ponad trzyletniej pracy jako Kierownik Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. znacząco poprawił jakość funkcjonowania infrastruktury torowej i sieciowej, co przełożyło się istotnie na spadek ilości wykolejeń i tzw. zatrzymań ruchu. Wdrażał nowoczesne rozwiązania w zasilaniu sieci trakcyjnej (np. pierwsze w Polsce dwustronne zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej).

Pracując cztery lata w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (wcześniej Zakład Energetyczny Warszawa – Teren) na stanowisku Dyrektora Generalnego realizował olbrzymi program inwestycyjny na niespotykaną wcześniej skalę (budowa nowych stacji 110/15 kV i modernizacja istniejących, kablowanie linii, przyłączanie nowych odbiorców).

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • 1995-1997 PKP Oddział Zasilania Elektroenergetycznego Warszawa Zachodnia – elektromonter (konserwacje, naprawy i utrzymanie w ruchu urządzeń zasilania trakcji elektrycznej);
 • 1997-2001 Dyrekcja Generalna PKP, a po restrukturyzacji od 1998 r. Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej – specjalista;
 • 2001-2004 PKP Energetyka Sp. z o.o. – kolejno na stanowiskach st. specjalisty, głównego specjalisty, Dyrektora Biura Dystrybucji Energii Elektrycznej;
 • 2004-2012 PKP Energetyka S.A. (do lutego 2009 r. PKP Energetyka Sp. z o.o.) – Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny;
 • 2012-2016 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – główny specjalista ds. techniki i rozwoju, a następnie Kierownik Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów;
 • 2016–2020 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa – Dyrektor Generalny Oddziału;
 • od 01.07.2020 TORPOL S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

Konrad Tuliński poza wymienionymi wyżej stanowiskami pełnił również następujące funkcje:

 • 2009-2012 „Elester – PKP” Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2016 TORPOL S.A. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2018–2020 Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w latach 1999 – 2001 prowadził zajęcia ze studentami na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, zaś w latach 2014 – 2015 pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako konsultant przy procesach przekształceń firm z branży elektroenergetycznej.

Tomasz Krupiński

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Krupiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalność – inżynieria lądowa. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i konstrukcyjno–budowlanej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od 10.2001 – obecnie: zatrudniony w TORPOL sp. z o.o./TORPOL S.A. na stanowisku:

 • 2001–2003 inżynier budowy;
 • 2003–2004 kierownik obiektu/robót;
 • 2004–2010 kierownik budowy/projektu;
 • 2010-2015 prokurent, dyrektor ds. przygotowania produkcji;
 • od 01.2016 Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych.

Marcin Zachariasz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marcin Zachariasz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył kierunek: Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Na tej samej uczelni ukończył także studia podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i finanse. W 2017 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration w wyniku odbycia podyplomowych studiów na Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2014 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

Posiada również uprawnienia na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – Certyfikat księgowy Ministra Finansów zdobyty w 2002 roku.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • 1998–2008 Eiffage Budownictwo Mitex SA – Kierownik Działu Finansowo – Księgowego (w okresie 10 letniej pracy również: księgowy, analityk finansowy, specjalista ds. rynku kapitałowego);
 • 2008–2011 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol–Aqua S.A. – Dyrektor Finansowy;
 • 2011–2012 Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Oddział Drogowy – Dyrektor Handlowy (nadzór nad obszar finansowym Oddziału Drogowego);
 • 2013–2017 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie – Dyrektor Biura Kontrolingu Inwestycyjnego;
 • 2018 Polimex Budownictwo Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy (od 25.08.2018 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu);
 • od 10.2018 TORPOL S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Marcin Zachariasz pełnił również w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje nadzorujące następujących spółek:

 • 2014–2015 Zakład Robót Komunikacyjnych Dom w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2015–2016 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku – Członek Rady Nadzorczej;
 • 2016–2017 Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. we Wrocławiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2019-2023 Fabryka Kotłów Sefako S.A. z siedzibą w Sędziszowie – Członek Rady Nadzorczej.

Jaromir Falandysz

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii

Jaromir Falandysz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański oraz studia MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i LAE Aix – Marseille Graduate School of Management.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • 06.2016 – 07.2018 Ogrodowa Inwestycje sp. z o. o. — Członek Rady Nadzorczej;
 • 03.2016 – 01.2019 Energa Oświetlenie sp. z o. o. — Wiceprezes Zarządu;
 • 05.2019 – 12.2020 Interferie S.A. — Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
 • 01.2019 — 07.2023 Lotos Kolej Sp. z o. o. — Wiceprezes Zarządu;
 • 08.2020 – 09.2023 Centralny Port Komunikacyjny — Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • od 15.09.2023 – obecnie TORPOL S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii.

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja CV
Robert Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Radosław Kantak Sekretarz Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Iwona Zalewska-Malesa Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Adam Pawlik Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Michał Grodzki Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Marek Litwiński Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami  Szymon Adamczyk, Michał Grodzki, Adam Pawlik i Marek Litwiński spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone  w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.