CSR

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

TORPOL S.A. dąży do zarządzania zagadnieniami podatkowymi w sposób, który ma na celu zapewnienie właściwej oceny skutków podatkowych prowadzonej działalności z punktu widzenia ekonomicznego oraz regulacyjnego (w tym w zakresie prawa podatkowego), z uwzględnieniem wykładni przepisów prawa prezentowanej przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz judykaturę.

W ramach działalności operacyjnej kluczowe aspekty działalności operacyjnej Spółki są poddawane analizie pod kątem ich zgodności z obowiązującą w Spółce Strategią podatkową, skutków podatkowych podejmowanych działań, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, a także funkcjonującymi w TORPOL S.A. procedurami wewnętrznymi i procesami.

Powyższe założenia przekładają się w bezpośredni sposób na znaczną wysokość podatków płaconych przez Spółkę w Polsce, należytą staranność TORPOL S.A. przy wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz umacnianie postrzegania Spółki jako rzetelnego przedsiębiorcy przez klientów, kontrahentów, jak i przez organy podatkowe.

Szeroko pojęta Strategia podatkowa Spółki ma charakter konserwatywny, zapewniający Spółce jak największe bezpieczeństwo podatkowe. W efekcie, Spółka, w celu unikania sporów z organami podatkowymi, z należytą starannością identyfikuje oraz wypełnia dotyczące ją obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Polityka podatkowa TORPOL S.A. nie zakłada ani nie jest nakierowana na unikanie opodatkowania lub uchylanie się od opodatkowania, a dokonywane przez nią transakcje mają uzasadnienie biznesowe i wynikają z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. TORPOL S.A. nie wykorzystuje w ramach swojej działalności tzw. agresywnych optymalizacji podatkowych, w tym w szczególności nie strukturyzuje transakcji w sposób, który nie ma uzasadnienia biznesowego, w tym poprzez wykorzystanie jurysdykcji krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Poniżej informacja o realizowanej przez TORPOL S.A. strategii podatkowej: