CSR

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu - stan na dzień 05.01.2023 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w kapitale zakładowym/głosach
TF Silesia sp. z o.o. 8 728 600 8 728 600 38,00%
Nationale Nederlanden OFE 2 391 884 2 391 884 10,41%
PKO TFI S.A. 2 019 209 2 019 209 8,79%
Pozostali 9 830 307 9 830 307 42,80%
RAZEM 22 970 000 22 970 000 100,00%