CSR

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu - stan na dzień 05.04.2023 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w kapitale zakładowym/głosach
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
Sp. z o.o.
8 728 600 8 728 600 38,00%
Nationale Nederlanden OFE 2 266 962 2 266 962 9,86%
PKO TFI S.A. 2 019 209 2 019 209 8,79%
Pozostali 9 955 229 9 955 229 43,35%
RAZEM 22 970 000 22 970 000 100,00%