CSR

Strategia

Strategia

Strategia Grupy Kapitałowej Torpol i Spółki Torpol S.A. na lata 2019-2023 będzie skupiała się na następujących obszarach działalności w Polsce

Kluczowe obszary Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. na lata 2019 -2023

Dotychczasowe działania spółki TORPOL S.A. (Spółka) pozwoliły jej na uzyskanie silnej pozycji jednego z wiodących podmiotów na rynku budownictwa kolejowego w Polsce, gdzie średni udział rynkowy Grupy szacowany jest na ok. 14-15%. Udział ten liczony jest na podstawie przychodów netto ze sprzedaży Grupy na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) oraz wartości zrealizowanych nakładów inwestycyjnych prezentowanych w raportach rocznych PKP PLK. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy dokumentu Strategii oraz programów rządowych tj. KPK i Programu utrzymaniowego do 2023 roku oraz zbudowany, rekordowy portfel zamówień Spółki na rzecz PKP PLK, Grupa będzie nadal skupiona przede wszystkim na rynku kolejowym w Polsce. Jednak z każdym kolejnym rokiem, wraz ze zmniejszaniem się tego rynku, wielkość przychodów ze sprzedaży Grupy w tym obszarze będzie stopniowo malała.

Świadomość ograniczenia środków dla Polski na modernizację infrastruktury kolejowej po rozliczeniu obecnej perspektywy budżetowej UE skłania do rozbudowy innych obszarów działalności i dywersyfikacji branżowej i geograficznej. Aktualnie w ramach projektu perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności do Polski miałoby trafić ok. 64 mld euro, czyli ok. 20% mniej niż w obecnej perspektywie. Pod znakiem zapytania stoi również utrzymanie zasady n+3 (możliwości wykorzystania środków z danej perspektywy przez kolejne trzy lata) oraz utrzymania obecnej wysokości zaliczek (do 80%) – Komisja Europejska wnosi o obowiązywanie zasad w nowej perspektywie odpowiednio n+2 i do 70%.

Mając na uwadze powyższe Spółka musi poczynić odpowiednie kroki, aby systematycznie dywersyfikować swoją działalność oraz zwiększać przychody ze źródeł niepowiązanych z modernizacją linii kolejowych. Przeprowadzone analizy rynku budowlanego i możliwości rozwoju na głównym rynku Spółki oraz rynkach pokrewnych, dopasowania strategicznego i posiadanych kompetencji, doprowadziły do określenia opcji rozwoju strategicznego prezentowanych w dokumencie.

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. na lata 2019 -2023 będzie skupiała się na następujących obszarach działalności w Polsce:

 • rynek kolejowy (w tym modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych, utrzymanie sieci kolejowej oraz torowiska prywatne),
 • rynek budownictwa kubaturowego (w tym budownictwo budynków użyteczności publicznej i rewitalizacja dworców kolejowych),
 • rynek konstrukcji inżynieryjnych (w tym infrastruktura drogowa),
 • rynek tramwajowy,
 • rynek budownictwa w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • inwestycje wspierające strategiczne kierunki rozwoju,
 • strategia zrównoważonego rozwoju (CSR).

Grupa planuje osiągnąć skumulowane przychody ze sprzedaży netto w ramach realizacji Strategii na lata 2019-2023 na poziomie ponad 8,8 mld zł, przy założeniu średniej marży brutto na sprzedaży nieznacznie powyżej 5%, z czego:

 • ponad 7,5 mld zł będzie pochodziło z realizacji obecnie posiadanego portfela zamówień oraz z nowo pozyskanych projektów modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego;
 • ok. 0,5 mld zł będzie pochodziło z rynku kubaturowego – w tym budownictwo specjalistyczne, budynki użyteczności publicznej, rewitalizacja dworców kolejowych;
 • ponad 0,25 mld zł zostanie zrealizowane przez spółkę zależną TOG;
 • ponad 0,15 mld zł będzie pochodziło z realizacji projektów tramwajowych;
 • ponad 0,1 mld zł netto będzie pochodziło z realizacji kolejowych projektów utrzymaniowych realizowanych w ramach Programu utrzymaniowego przez PKP PLK, o ile rynek ten zostanie udostępniony dla szerokiego rynku wykonawców aktualnie działających na rynku modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych;
 • ponad 0,1 mld zł będzie pochodziło z realizacji projektów kolejowych na rzecz innych podmiotów niż PKP PLK;
 • pozostałe przychody (do 0,1 mld zł netto) będą dotyczyć realizacji konstrukcji inżynieryjnych na infrastrukturze drogowej.

Mimo oczekiwanej dywersyfikacji, Spółka zamierza utrzymać poziom rynkowy w modernizacji i rewitalizacji polskich linii kolejowych na poziomie 15-16%.

W długim terminie Spółka planuje utrzymywanie portfela zamówień pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału technicznego i wykonawczego na poziomie ok. 2 mld zł sprzedaży skonsolidowanej rocznie.

Emitent wskazuje przy tym, iż mając na względzie odległą perspektywę czasową oraz możliwość wystąpienia szeregu czynników o charakterze zewnętrznym, jak również wynikającą z powyższego nieprzewidywalność czynników ryzyka, przedstawione powyżej dane liczbowe nie mogą być traktowane jako prognozy dla okresu obowiązywania strategii, a jedynie jako estymacja oczekiwanych poziomów przychodów w poszczególnych obszarach biznesowych, do osiągnięcia których dążyć będzie Grupa Kapitałowa TORPOL.

Grupa pragnie  być wiarygodnym, społecznie odpowiedzialnym partnerem dla wszystkich interesariuszy w każdej sferze prowadzonej działalności, funkcjonującym zgodnie z zasadami prawa i etyki oraz zrównoważonego rozwoju. Misją Spółki jest zapewnienie klientom profesjonalnych usług o oczekiwanej jakości oraz stabilnego, zrównoważonego rozwoju firmy, przekładającego się na wzrost jej wartości dla akcjonariuszy.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Grupa zamierza położyć nacisk na wdrażanie efektywnych zasad i podejmowanie odpowiednich działań w następujących obszarach:

 • rynek, klient, produkt;
 • miejsce pracy;
 • środowisko naturalne;
 • społeczeństwo;
 • innowacyjność – obszar badawczo-rozwojowy.