CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

TORPOL S.A. realizując cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu, identyfikuje i wskazuje najbardziej istotne filary. Spółka uwzględnia w swojej długofalowej strategii biznesowej nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również tzw. aspekty ESG , czyli: środowiskowe (Enviromental), Społeczne (Social), jak również z zakresu ładu korporacyjnego (Governance). Wszystkie te obszary uwzględniają aspekt poszanowania etyki w biznesie. W prowadzeniu działalności gospodarczej Spółka dąży do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu, a szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w każdym obszarze życia przedsiębiorstwa jest zadaniem długoterminowym i wieloetapowym.

TORPOL S.A. deklaruje ujęcie w strategii korporacyjnej działań z zakresu następujących obszarów:

 

Rynek, klient, produkt

 • efektywne zarządzanie etyką i przeciwdziałaniem korupcji oraz nadużyciom, etc. (zarządzanie ryzykiem, wartości, zasady, normy zachowań),
 • działanie w oparciu o ład korporacyjny i „compliance”,
 • warunki współpracy i dialog z podwykonawcami i dostawcami (etyka w relacjach z dostawcami, kryteria wyboru i oceny dostawców),
 • doskonalenie relacji z kluczowymi interesariuszami rynkowymi (inwestorami, klientami, administracją publiczną),
 • innowacyjność, wdrażanie efektywnych rozwiązań technologicznych, wsparcie badań i rozwoju nauki,
 • przejrzystość komunikacji względem rynku,
 • rola i wkład firmy w rozwój systemu infrastruktury kolejowej/tramwajowej jako środka transportu przyjaznego dla środowiska, pozytywne efekty dla otoczenia (wpływ pośredni).

 

Miejsce pracy

 • relacje w miejscu pracy i dialog z pracownikami,
 • zapewnianie bezpieczeństwa pracowników (w tym podwykonawców),
 • podnoszenie umiejętności i kompetencji pracowników oraz ich rozwój,
 • zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, pozyskiwanie i utrzymanie talentów,
 • dzielenie się wiedzą poprzez współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami.

 

Środowisko naturalne

 • zarządzanie wpływem na środowisko w trakcie realizacji inwestycji,
 • zarządzanie odpadami,
 • zarządzanie zużyciem zasobów (woda, papier etc.),
 • redukcja zużycia energii/poziomu emisji,
 • edukacja środowiskowa pracowników,
 • dodatkowo z perspektywy budownictwa kubaturowego: efektywność ekologiczna nieruchomości (w tym efektywność energetyczna budynków, certyfikaty).

 

Społeczeństwo

 • dialog wokół inwestycji, odpowiedzialne zarządzanie roszczeniami,
 • działania z zakresu zaangażowania społecznego (sponsoring, wolontariat, inwestycje społeczne).