CSR

Działalność sponsoringowa

Działalność sponsoringowa

TORPOL S.A. podejmuje działania sponsoringowe w następujących obszarach:

Sport amatorski – TORPOL S.A. promuje zdrowy i aktywny tryb życia, zarówno wśród swoich pracowników, jak również wśród społeczności lokalnych. Spółka wspiera przede wszystkim sport amatorski. Z uwagi na różnorodny charakter dyscyplin sportowych możliwe jest wsparcie tylko tych dyscyplin, które wzbudzają pozytywne emocje, są bezpieczne i przyjazne. Sponsoringiem w obszarze sportu objęte mogą być działania realizowane w szczególności przez i na rzecz pracowników (indywidualnie lub w ramach firmowych drużyn sportowych) oraz dzieci i młodzieży (uczniowskie kluby sportowe).

Nauka, technika, ekologia – TORPOL S.A., jako firma o profilu technicznym, może angażować się w działalność na rzecz nauki, techniki i ekologii w szczególności poprzez współpracę z technicznymi uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi o profilu technicznym (w specjalności kolejowej oraz związanych z nią branżach pokrewnych); wspieranie rozwoju nowych technologii w obszarze działalności Spółki; wspieranie inicjatyw i kampanii służących promocji transportu szynowego jako ekologicznego i przyjaznego środowisku i ludziom środka transportu.

Społeczeństwo – TORPOL S.A., jako firma odpowiedzialna społecznie, pragnie na obszarach prowadzonej działalności operacyjnej dbać o relacje ze społecznościami lokalnymi i wspierać je również w obszarach niepowiązanych bezpośrednio z działalnością Spółki. Sponsoringiem w obszarze społecznym objęte być mogą wydarzenia kulturalne, akcje społeczne, organizacje pożytku publicznego oraz wolontariat pracowniczy.

Wydarzenia branżowe – TORPOL S.A. uczestniczy w wydarzeniach kształtujących rynek, na którym prowadzi działalność biznesową. Realizacja tego obszaru może polegać w szczególności na udziale Spółki w charakterze wystawcy lub uczestnika targów branżowych oraz partnerstwie merytorycznym bądź finansowym w realizacji wydarzeń branżowych.

 

ZASADY ZGŁASZANIA, ROZPATRYWANIA I UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ SPONSORSKICH

  • Podstawowym warunkiem rozpatrzenia propozycji sponsoringu jest wypełnienie i dostarczenie do Biura Komunikacji Społecznej przez wnioskodawcę Wniosku o sponsoring, który można pobrać tutaj.
  • Spółka przyjmuje wnioski do rozpatrzenia i realizacji na przyszły rok kalendarzowy w okresie od 1 września do 30 września roku bieżącego.
  • Spółka przyjmuje wnioski w wersji papierowej, złożone osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres: TORPOL S.A. – Biuro Komunikacji Społecznej, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, bądź przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail: sponsoring@torpol.pl. Wnioski składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego muszą być zaadresowane bezpośrednio do Biura Komunikacji Społecznej z dopiskiem „Wniosek sponsoringowy”.
  • Z uwagi na konieczność rzetelnej analizy wniosku i opracowania przez Biuro Komunikacji Społecznej działań wspierających komunikację sponsorowanych projektów, czas podjęcia decyzji w przedmiocie konkretnej aktywności sponsoringowej przez Spółkę wynosi 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Brak informacji zwrotnej w wyżej wskazanym terminie równoznaczny jest z negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
  • Spółka nie ma obowiązku zwrotu złożonej dokumentacji wnioskodawcy po zakończeniu postępowania związanego z udzieleniem wsparcia sponsorskiego, a wnioski odrzucone są trwale niszczone bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia do Spółki.
  • Współpraca z podmiotem sponsorowanym musi być oparta na umowie, która szczegółowo precyzuje wszystkie prawa i obowiązki stron oraz zakres współdziałania w ramach sponsorowanego projektu.