CSR

Współpraca z audytorem

Współpraca z audytorem

W dniu 5 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę (na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej) w sprawie wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021, 2022 i 2023 oraz przeglądu półrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki sporządzanych za I półrocze 2021, 2022 i 2023 roku.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Wybór ww. podmiotu dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […] oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce (polityka wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych).