CSR

Współpraca z audytorem

Współpraca z audytorem

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 4 stycznia 2024 roku pomiędzy Spółką, a Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. [EY], zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu łączącej strony umowy o przeprowadzenie czynności rewizji finansowej w części dotyczącej badania sprawozdań finansowych Emitenta [jednostkowego i skonsolidowanego] za rok 2023 oraz przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało oznakowane zgodnie z wymogami jednolitego elektronicznego formatu raportowania [ESEF].

Umowa z EY została zawarta na czas określony w dniu 15 lipca 2021 roku i weszła w życie z dniem 30 lipca 2021 roku, a jej przedmiotem było: [1] badanie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021, 2022, 2023, [2] przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 6 miesięczne okresy kończące się odpowiednio 30 czerwca 2021, 30 czerwca 2022 oraz 30 czerwca 2023 roku, [3] przeprowadzenia usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii, czy ww. sprawozdania roczne zostały oznakowane zgodnie ze standardami technicznymi dotyczącymi specyfikacji ESEF, a także [4] przeprowadzenie weryfikacji pakietu konsolidacyjnego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

Przyczyną rozwiązania umowy jest przesłanka określona w art. 66 ust. 7 pkt 1 ustawy o rachunkowości [Ustawa] w powiązaniu z art. 66 ust. 7 pkt 3 Ustawy tj. odpowiednio wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu oraz przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

Jednocześnie nie miały miejsca różnice poglądów w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa [w tym zasad rachunkowości lub standardów] lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług świadczonych przez EY w okresie obowiązywania umowy pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Emitenta i nie stanowiły podstawy rozwiązania umowy.

Decyzja o rozwiązaniu umowy wynikała ze wspólnego porozumienia stron i zapadła na podstawie identyfikacji wskazanych powyżej przesłanek wynikających z Ustawy. W ramach dotychczasowej współpracy z EY nie było przypadków wyrażenia w sprawozdaniach z badania oraz w raportach z przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta opinii lub wniosków z zastrzeżeniem, opinii lub wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii lub wniosków.

Zmiana firmy audytorskiej została zainicjowana oraz zatwierdzona przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą Spółki, która jednocześnie, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 4055 [dalej: Grant Thornton], jako preferowanego wyboru Komitetu Audytu i powierzenie jej realizacji następujących czynności rewizji finansowej:

  • badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych TORPOL S.A. za lata obrotowe 2023, 2024 oraz 2025,
  • przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych za okresy odpowiednio I półrocza 2024 r. oraz I półrocza 2025 r.,
  • usługi atestacyjnej sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za odpowiednio rok 2023, 2024 oraz 2025.