CSR

Współpraca z audytorem

Współpraca z audytorem

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe TORPOL S.A. oraz Grupy Kapitałowej TORPOL za lata 2019-2020 (jednostkowe i skonsolidowane) podlegają weryfikacji przez Ernst & Young Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie. Wybór audytora do weryfikacji ww. sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 czerwca 2019 roku na podstawie uchwały nr 04/06/2019. Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 10 lipca 2019 roku.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Wybór ww. podmiotu dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach […].

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania opisanych powyżej czynności. W zakresie usług poświadczających od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w odniesieniu do czynności rewizji finansowej dla sprawozdań finansowych za lata 2016-2018. Niezależnie od powyższego wybrany podmiot dokonywał także weryfikacji sprawozdań Spółki (oraz poprzednika prawnego Spółki tj. Torpol sp. z o.o.) za lata 2006-2012.