CSR

Darowizny

Darowizny

TORPOL S.A., jako firma odpowiedzialna społecznie, może w ramach realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, udzielać wsparcia w postaci darowizn, o które ubiegać się mogą zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w szczególności podmioty, które prowadzą działalność na rzecz społeczności lokalnej, a miejsce prowadzenia działalności takich podmiotów pokrywa się z obszarem działania naszej Spółki. Wsparcie tego rodzaju udzielane może być jedynie w wyjątkowych sytuacjach i nie stanowi stałego elementu działalności spółki.

 

Zasady zgłaszania, rozpatrywania i przyznawania darowizn

 • Darowizna może być udzielana w postaci świadczeń pieniężnych określonych w złotych polskich lub darowizn rzeczowych o wartości rynkowej określonej w złotych polskich.
 • Wszystkie opłaty, koszty i podatki związane z przyznaniem i przekazaniem darowizny niezależnie od jej formy, obciążają strony zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 • Podstawowymi przepisami regulującymi zasady zawierania umów darowizny są przepisy art. 888-902 Kodeksu cywilnego oraz Statut Spółki TORPOL S.A.
 • Udzielenie darowizny możliwe jest jedynie na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki uchwały oraz zawartej na jej podstawie umowy darowizny. Umowa darowizny powinna zawierać postanowienia umożliwiające Spółce weryfikację zgodnego z deklarowanym przeznaczeniem użytkowania darowizn rzeczowych oraz wykorzystania świadczeń pieniężnych.
 • W przypadku zawarcia umowy o darowiznę pieniężną powinna ona zawierać w szczególności zobowiązanie obdarowanego, co do sposobu wykorzystania udzielonej darowizny.
 • Prośby o darowiznę rozpatrywane są na podstawie indywidualnego wniosku składanego do Zarządu Spółki zawierającego co najmniej:
  – pełną nazwę, adres, nr KRS, NIP wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres oraz PESEL;
  – dane kontaktowe do wnioskodawcy lub przedstawiciela wnioskodawcy mającego umocowanie prawne do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie ubiegania się o darowiznę;
  – informację, czy podmiot ubiegający się o darowiznę jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 Ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.), prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 tej ustawy, wraz z dokumentami potwierdzającymi status i wyciąg KRS;
  – informację, czy podmiot jest lub nie jest jednostką sektora finansów publicznych;
  – kopie dokumentów regulujących ustrój prawny podmiotu (np. statut, umowa);
  – szczegółowe określenie celu, na jaki wnioskodawca zamierza wykorzystać darowiznę;
  – w przypadku ubiegania się o darowiznę w formie pieniężnej – proponowaną przez wnioskodawcę kwotę darowizny;
  – w przypadku posiadania udokumentowanych wydatków mających związek z przedmiotem darowizny i celem określonym we wniosku o darowiznę, należy załączyć ich kopie do wniosku.
 • Spółka przyjmuje wnioski w wersji papierowej, złożone osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres: TORPOL S.A. – Biuro Komunikacji Społecznej, ul. św. Michała 43; 61-119 Poznań, bądź przesłane w wersji elektronicznej na adres e-mail: darowizny@torpol.pl.
 • Wnioski składane osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego muszą być zaadresowane bezpośrednio do Biura Komunikacji Społecznej z dopiskiem „Wniosek o darowiznę”.
 • Wniosek o darowiznę jest poddawany analizie przez Biuro Komunikacji Społecznej, a następnie przedkłada go Zarządowi Spółki. Czas udzielenia odpowiedzi na wniosek wynosi 30 dni od momentu jego złożenia, natomiast brak informacji zwrotnej w wyżej wskazanym terminie równoznaczny jest z negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
 • Spółka zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane wnioski, pozostawiając inne bez odpowiedzi.
 • Spółka nie ma obowiązku zwrotu złożonej dokumentacji wnioskodawcy po zakończeniu postępowania związanego z udzieleniem darowizny, a wnioski odrzucone są trwale niszczone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia do Spółki.
 • Kwota przyznanej przez Spółkę darowizny pieniężnej nie musi być równa kwocie wskazanej w złożonym wniosku.

W przypadku pytań dotyczących darowizn prosimy o kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej.