CSR

Centrum wyników

Centrum wyników

RAPORT ROCZNY

2023


Zapraszamy do pobrania raportu rocznego TORPOL S.A. oraz Grupy Kapitałowej TORPOL za 2023 r.

Notowania

Notowania

Aktualny kurs: 2024-05-17

34.30 PLN

Poprzedni kurs: 34.35 PLN

Zmiana: -0.05 PLN (-0.15 %)

Kluczowe informacje finansowe

0

MLN PLN

Przychody netto 2023

0

MLN PLN

EBIT 2023

0

MLN PLN

EBITDA 2023

0

MLN PLN

Zysk netto 2023

Głównym segmentem działalności Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej, co stanowi ok. 65,6% udziału w przychodach ze sprzedaży w 2023 roku (ok. 83,8% w 2022 roku). Głównym odbiorcą usług w tym obszarze jest spółka PKP PLK, która z mocy ustawy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą kolejową w Polsce. W roku 2023 roku przychody ze sprzedaży do PKP PLK wyniosła ok. 609,1 mln zł, co stanowi ok. 55,8 % przychodów ze sprzedaży ogółem (w 2022 roku odpowiednio 836,4 mln zł, co stanowiło ok. 77,1% przychodów ze sprzedaży ogółem).

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat w latach 2019-2023.

Rok (w tys. zł) 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży 1 604 420 1 392 203 1 121 424 1 084 818 1 092 204
Zysk brutto na sprzedaży 75 376 99 889 145 459 259 322 158 004
Marża brutto na sprzedaży (%) 4,7% 7,2% 13% 24% 14,5%
Zysk operacyjny 42 895 63 629 105 143 220 590 113 915
Marża operacyjna (%) 2,7% 4,6% 9,4% 20,3% 10,4%
Zysk netto z działalności kontynuowanej 29 146 48 587 77 102 183 852 102 019
Marża netto (%) 1,8% 3,5% 6,9% 17% 9,3%
EBITDA 65 186 86 429 127 343 244 841 138 664
Marża EBITDA (%) 4,1% 6,2% 11,4% 22,6% 12,7%

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2019-2023.

Rok (w tys. zł) 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa trwałe 206 969 228 219 256 010 220 548 228 982
Aktywa obrotowe 1 076 729 815 497 702 947 807 924 906 003
Środki pieniężne 200 855 404 910 431 881 492 841 516 010
Kapitał własny 222 859 250 667 292 159 407 518 509 152
Zobowiązania długoterminowe 117 059 103 070 112 101 119 425 102 021
Zobowiązania krótkoterminowe 943 780 689 979 554 697 501 529 523 812
Suma bilansowa 1 283 698 1 043 716 958 957 1 028 472 1 134 985

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych w latach 2019-2023.

Rok (w tys. zł) 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy z działalności operacyjnej 178 775 289 322 134 434 171 863 46 964
Amortyzacja 22 291 22 800 22 200 24 251 24 749
Przepływy z działalności inwestycyjnej -19 906 -8 372 -8 225 -2 549 -1 140
Przepływy z działalności finansowej 8 044 -76 895 -99 238 -108 354 -25 971

 

Kontakt z Komórką ds. Relacji Inwestorskich

 

Łukasz Sychowski


tel. +48 61 87 82 793

fax. +48 61 87 82 790

mail: l.sychowski@torpol.pl