CSR

Centrum wyników

Centrum wyników

RAPORT ROCZNY

2019


Zapraszamy do pobrania raportu rocznego Grupy Torpol S.A. za 2019 r.

Notowania

Notowania

Aktualny kurs: 2020-11-27

11.30 PLN

Poprzedni kurs: 11.30 PLN

Zmiana: 0 PLN (0 %)

Kluczowe informacje finansowe

0

MLN PLN

Przychody netto 2019

0

MLN PLN

EBIT 2019

0

MLN PLN

EBITDA 2019

0

MLN PLN

Zysk netto 2019

Głównym segmentem działalności Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej, co stanowi ok. 97% udziału w przychodach ze sprzedaży w 2019 roku (ok. 98% w 2018 roku). Głównym odbiorcą usług w tym obszarze jest PKP PLK, która z mocy ustawy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą kolejową w Polsce. W roku 2019 roku sprzedaż kierowana do PKP PLK wyniosła ok. 1,34 mld zł, co stanowi ok. 86% sprzedaży ogółem (w 2018 roku odpowiednio 1,33 mld zł, co stanowiło ok. 87% sprzedaży ogółem).

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat w latach 2015-2019.

Rok (w tys. zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży 1 233 105 770 152 718 887 1 525 657 1 604 420
Zysk brutto na sprzedaży 67 760 44 230 42 839 83 110 75 376
Marża brutto na sprzedaży (%) 5,5% 5,7% 6,0% 5,4% 4,7%
Zysk operacyjny 43 257 17 831 21 221 51 668 42 895
Marża operacyjna (%) 3,5% 2,3% 3,0% 3,4% 2,7%
Zysk netto 31 954 10 091 9 761 39 446 29 146
Marża netto (%) 2,6% 1,3% 1,4% 2,6% 1,8%
EBITDA 55 804 32 379 36 142 69 080 65 186
Marża EBITDA (%) 4,5% 4,2% 5,0% 4,5% 4,1%

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2015-2019.

Rok (w tys. zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa trwałe 155 576 167 728 154 825 142 858 206 969
Aktywa obrotowe 520 342 513 129 635 620 700 485 1 076 729
Środki pieniężne 342 859 207 105 186 376 33 942 200 855
Kapitał własny 222 890 218 012 181 475 200 832 222 859
Zobowiązania długoterminowe 90 989 93 875 62 851 68 352 117 059
Zobowiązania krótkoterminowe 362 039 368 970 546 119 574 159 943 780
Suma bilansowa 675 918 680 857 790 445 843 343 1 283 698

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych w latach 2015-2019.

Rok (w tys. zł) 2015 2016 2017 2018 2019
Przepływy z działalności operacyjnej 160 434 -184 659 68 923 -166 497 178 775 
Amortyzacja 12 547 14 548 14 921 17 412 22 291
Przepływy z działalności inwestycyjnej -12 387 -1 862 -14 657 -8 993 -19 906
Przepływy z działalności finansowej 1 117 -1 739 -74 995 23 056 8 044

 

Kontakt z Komórką ds. Relacji Inwestorskich

 

Łukasz Sychowski


tel. +48 61 87 82 793

fax. +48 61 87 82 793

mail: l.sychowski@torpol.pl