CSR

Centrum wyników

Centrum wyników

RAPORT ROCZNY

2020


Zapraszamy do pobrania raportu rocznego TORPOL S.A. oraz Grupy Kapitałowej TORPOL za 2020 r.

Notowania

Notowania

Aktualny kurs: 2021-12-03

13.06 PLN

Poprzedni kurs: 13.02 PLN

Zmiana: 0.04 PLN (0.31 %)

Kluczowe informacje finansowe

0

MLN PLN

Przychody netto 2020

0

MLN PLN

EBIT 2020

0

MLN PLN

EBITDA 2020

0

MLN PLN

Zysk netto 2020

Głównym segmentem działalności Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej, co stanowi ok. 94,5% udziału w przychodach ze sprzedaży w 2020 roku (ok. 97,3% w 2019 roku). Głównym odbiorcą usług w tym obszarze jest spółka PKP PLK, która z mocy ustawy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą kolejową w Polsce. W roku 2020 roku przychody ze sprzedaży do PKP PLK wyniosła ok. 1,19 mld zł, co stanowi ok. 85,4% przychodów ze sprzedaży ogółem (w 2019 roku odpowiednio 1,34 mld zł, co stanowiło ok. 85,7% sprzedaży ogółem).

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat w latach 2016-2020.

Rok (w tys. zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 770 152 718 887 1 525 657 1 604 420 1 392 203
Zysk brutto na sprzedaży 44 230 42 839 83 110 75 376 99 889
Marża brutto na sprzedaży (%) 5,7% 6,0% 5,4% 4,7% 7,2%
Zysk operacyjny 17 831 21 221 51 668 42 895 63 629
Marża operacyjna (%) 2,3% 3,0% 3,4% 2,7% 4,6%
Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 091 9 761 39 446 29 146 48 587
Marża netto (%) 1,3% 1,4% 2,6% 1,8% 3,5%
EBITDA 32 379 36 142 69 080 65 186 86 429
Marża EBITDA (%) 4,2% 5,0% 4,5% 4,1% 6,2%

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2016-2020.

Rok (w tys. zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Aktywa trwałe 167 728 154 825 142 858 206 969 228 219
Aktywa obrotowe 513 129 635 620 700 485 1 076 729 815 497
Środki pieniężne 207 105 186 376 33 942 200 855 404 910
Kapitał własny 218 012 181 475 200 832 222 859 250 667
Zobowiązania długoterminowe 93 875 62 851 68 352 117 059 103 070
Zobowiązania krótkoterminowe 368 970 546 119 574 159 943 780 689 979
Suma bilansowa 680 857 790 445 843 343 1 283 698 1 043 716

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych w latach 2016-2020.

Rok (w tys. zł) 2016 2017 2018 2019 2020
Przepływy z działalności operacyjnej -184 659 68 923 -166 497 178 775 289 322
Amortyzacja 14 548 14 921 17 412 22 291 22 800
Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 862 -14 657 -8 993 -19 906 -8 372
Przepływy z działalności finansowej -1 739 -74 995 23 056 8 044 -76 895

 

Kontakt z Komórką ds. Relacji Inwestorskich

 

Łukasz Sychowski


tel. +48 61 87 82 793

fax. +48 61 87 82 790

mail: l.sychowski@torpol.pl