CSR

Centrum wyników

Centrum wyników

RAPORT ROCZNY

2021


Zapraszamy do pobrania raportu rocznego TORPOL S.A. oraz Grupy Kapitałowej TORPOL za 2021 r.

Notowania

Notowania

Aktualny kurs: 2023-01-31

19.62 PLN

Poprzedni kurs: 19.36 PLN

Zmiana: 0.26 PLN (1.34 %)

Kluczowe informacje finansowe

0

MLN PLN

Przychody netto 2021

0

MLN PLN

EBIT 2021

0

MLN PLN

EBITDA 2021

0

MLN PLN

Zysk netto 2021

Głównym segmentem działalności Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej, co stanowi ok. 88,8% udziału w przychodach ze sprzedaży w 2021 roku (ok. 94,5% w 2020 roku). Głównym odbiorcą usług w tym obszarze jest spółka PKP PLK, która z mocy ustawy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą kolejową w Polsce. W roku 2021 roku przychody ze sprzedaży do PKP PLK wyniosła ok. 0,92 mld zł, co stanowi ok. 82,3% przychodów ze sprzedaży ogółem (w 2020 roku odpowiednio 1,19 mld zł, co stanowiło ok. 85,5% sprzedaży ogółem).

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat w latach 2017-2021.

Rok (w tys. zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży 718 887 1 525 657 1 604 420 1 392 203 1 121 424
Zysk brutto na sprzedaży 42 839 83 110 75 376 99 889 145 459
Marża brutto na sprzedaży (%) 6,0% 5,4% 4,7% 7,2% 13%
Zysk operacyjny 21 221 51 668 42 895 63 629 105 143
Marża operacyjna (%) 3,0% 3,4% 2,7% 4,6% 9,4%
Zysk netto z działalności kontynuowanej 9 761 39 446 29 146 48 587 77 102
Marża netto (%) 1,4% 2,6% 1,8% 3,5% 6,9%
EBITDA 36 142 69 080 65 186 86 429 127 343
Marża EBITDA (%) 5,0% 4,5% 4,1% 6,2% 11,4%

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2017-2021.

Rok (w tys. zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Aktywa trwałe 154 825 142 858 206 969 228 219 256 010
Aktywa obrotowe 635 620 700 485 1 076 729 815 497 702 947
Środki pieniężne 186 376 33 942 200 855 404 910 431 881
Kapitał własny 181 475 200 832 222 859 250 667 292 159
Zobowiązania długoterminowe 62 851 68 352 117 059 103 070 112 101
Zobowiązania krótkoterminowe 546 119 574 159 943 780 689 979 554 697
Suma bilansowa 790 445 843 343 1 283 698 1 043 716 958 957

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych w latach 2017-2021.

Rok (w tys. zł) 2017 2018 2019 2020 2021
Przepływy z działalności operacyjnej 68 923 -166 497 178 775 289 322 134 434
Amortyzacja 14 921 17 412 22 291 22 800 22 200
Przepływy z działalności inwestycyjnej -14 657 -8 993 -19 906 -8 372 -8 225
Przepływy z działalności finansowej -74 995 23 056 8 044 -76 895 -99 238

 

Kontakt z Komórką ds. Relacji Inwestorskich

 

Łukasz Sychowski


tel. +48 61 87 82 793

fax. +48 61 87 82 790

mail: l.sychowski@torpol.pl