CSR

Centrum wyników

Centrum wyników

RAPORT ROCZNY

2022


Zapraszamy do pobrania raportu rocznego TORPOL S.A. oraz Grupy Kapitałowej TORPOL za 2022 r.

Notowania

Notowania

Aktualny kurs: 2023-12-11

24.10 PLN

Poprzedni kurs: 24.05 PLN

Zmiana: 0.05 PLN (0.21 %)

Kluczowe informacje finansowe

0

MLN PLN

Przychody netto 2022

0

MLN PLN

EBIT 2022

0

MLN PLN

EBITDA 2022

0

MLN PLN

Zysk netto 2022

Głównym segmentem działalności Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej, co stanowi ok. 83,8% udziału w przychodach ze sprzedaży w 2022 roku (ok. 88,8% w 2021 roku). Głównym odbiorcą usług w tym obszarze jest spółka PKP PLK, która z mocy ustawy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą kolejową w Polsce. W roku 2022 roku przychody ze sprzedaży do PKP PLK wyniosła ok. ok. 836,4 mln zł, co stanowi ok. 77,1% przychodów ze sprzedaży ogółem (w 2021 roku odpowiednio 922,7 mld zł, co stanowiło ok. 82,3% przychodów ze sprzedaży ogółem).

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat w latach 2018-2022.

Rok (w tys. zł) 2018 2019 2020 2021 2022
Przychody ze sprzedaży 1 525 657 1 604 420 1 392 203 1 121 424 1 084 818
Zysk brutto na sprzedaży 83 110 75 376 99 889 145 459 259 322
Marża brutto na sprzedaży (%) 5,4% 4,7% 7,2% 13% 24%
Zysk operacyjny 51 668 42 895 63 629 105 143 220 590
Marża operacyjna (%) 3,4% 2,7% 4,6% 9,4% 20,3%
Zysk netto z działalności kontynuowanej 39 446 29 146 48 587 77 102 183 852
Marża netto (%) 2,6% 1,8% 3,5% 6,9% 17%
EBITDA 69 080 65 186 86 429 127 343 244 841
Marża EBITDA (%) 4,5% 4,1% 6,2% 11,4% 22,6%

 

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z bilansu w latach 2018-2022.

Rok (w tys. zł) 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa trwałe 142 858 206 969 228 219 256 010 220 548
Aktywa obrotowe 700 485 1 076 729 815 497 702 947 807 924
Środki pieniężne 33 942 200 855 404 910 431 881 492 841
Kapitał własny 200 832 222 859 250 667 292 159 407 518
Zobowiązania długoterminowe 68 352 117 059 103 070 112 101 119 425
Zobowiązania krótkoterminowe 574 159 943 780 689 979 554 697 501 529
Suma bilansowa 843 343 1 283 698 1 043 716 958 957 1 028 472

Poniżej, przedstawiamy wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych w latach 2018-2022.

Rok (w tys. zł) 2018 2019 2020 2021 2022
Przepływy z działalności operacyjnej -166 497 178 775 289 322 134 434 171 863
Amortyzacja 17 412 22 291 22 800 22 200 24 251
Przepływy z działalności inwestycyjnej -8 993 -19 906 -8 372 -8 225 -2 549
Przepływy z działalności finansowej 23 056 8 044 -76 895 -99 238 -108 354

 

Kontakt z Komórką ds. Relacji Inwestorskich

 

Łukasz Sychowski


tel. +48 61 87 82 793

fax. +48 61 87 82 790

mail: l.sychowski@torpol.pl