CSR

Zasady Programu

Zasady Programu

Program Wolontariatu Pracowniczego „Wspólnym Torem” jest elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu TORPOL S.A. i powstał w wyniku przekonania Zarządu oraz Pracowników Spółki, iż inicjatywy i działania na rzecz społeczności lokalnych są jedną z podstawowych powinności firmy odpowiedzialnej społecznie. TORPOL S.A. poprzez realizację programu wspiera działalność prospołeczną swoich pracowników, którzy poświęcając swój wolny czas oraz wykorzystując swoje umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace i usługi na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. Formą wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy mogą realizować swoje projekty.

Program ma formę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej 2 pracowników Spółki przygotowują projekt wolontariacki na rzecz lokalnej społeczności. Podczas wyboru najlepszych projektów Komisja Programu bierze pod uwagę m.in. skalę i zakres zaangażowania, cel projektu oraz planowane efekty działań. Projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju, a w szczególności w miejscach, gdzie Spółka prowadzi swoją działalność.

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego „Wspólnym Torem” jest aktywizacja oraz integracja pracowników wokół działalności społecznej, a także rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Pragniemy, by nasi Pracownicy mieli możliwość tworzyć i realizować własne projekty odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności, w obrębie których Spółka prowadzi działalność biznesową.

W przypadku pytań dotyczących Programu prosimy o kontakt z Biurem Komunikacji Społecznej pod adresem e-mail: wolontariat@torpol.pl

Materiały do pobrania:

Regulamin Programu Wolontariatu Pracowniczego „Wspólnym Torem”