CSR

Kodeks etyki

Kodeks etyki

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie TORPOL S.A. ustanawia zasady i normy etyczne funkcjonowania TORPOL S.A. oraz jego pracowników, a także standardy podnoszenia kultury korporacyjnej w obszarze zgodności z normami prawnymi oraz społecznymi. Stanowi on drogowskaz dla podejmowanych decyzji oraz przedstawia wartości, z którymi Spółka identyfikuje się jako przedsiębiorstwo posiadające własną historię. Kodeks stanowi jednocześnie swego rodzaju konstytucję wśród aktów korporacyjnych, będąc podstawą do opracowania i wdrożenia dalszych aktów wykonawczych oraz podejmowania inicjatyw.

Kodeks określa i precyzuje zbiór zasad postępowania dla wszystkich osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i osób współpracujących na podstawie zlecenia, umowy o dzieło lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej na każdym szczeblu: od członków zarządu i dyrektorów po kierowników, pracowników i współpracowników wszystkich szczebli.

Intencją Spółki, jest również propagowanie przyjętych zasad i wyznawanych wartości w całym łańcuchu dostaw. Zakres oddziaływania Spółki staje się na przestrzeni lat coraz szerszy. Dlatego są oraz będą wdrażane kolejne działania zmierzające do implementacji przyjętych przez Spółkę rozwiązań w podmiotach z nami współpracujących, a przede wszystkim w całej Grupie Kapitałowej TORPOL. Świadomi kierunku rozwoju, w którym podąża Spółka doceniamy znaczenie reputacji, która budowana długofalowo powinna być chroniona przez wdrożenie odpowiednich standardów, procedur i polityk.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie TORPOL S.A. (konspekt)

Zasady Etyki oraz Postępowania w Biznesie Dostawców i Podwykonawców TORPOL S.A.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w TORPOL S.A.

Zasady anonimowego zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w TORPOL S.A.