CSR

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń

W dniu 25 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623), przyjęło Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających TORPOL S.A.