CSR

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa TORPOL składa się z TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Torpol Oil&Gas sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, w której TORPOL S.A. posiada 97,78 % udziałów.  Grupa należy do czołowych podmiotów działających na rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej i tramwajowej w Polsce, prowadząc swoją działalność od 1991 roku.

W swojej działalności Grupa występuje głównie w charakterze generalnego wykonawcy lub lidera konsorcjum wykonawców w przypadku realizacji kompleksowych, wielobranżowych projektów. Główne obszary działalności Grupy obejmują przede wszystkim:

  • projektowanie oraz realizację kompleksowych usług budowy i modernizacji (poprawy parametrów takich jak m.in. maksymalna prędkość, ilość przejazdów) torowych układów kolejowych oraz stacji kolejowych razem z infrastrukturą towarzyszącą;
  • świadczenie usług rewitalizacji linii kolejowych polegających na przywróceniu im parametrów początkowych;
  • projektowanie oraz realizację (głównie w formule generalnego wykonawstwa) kompleksowych usług budowy i modernizacji torów tramwajowych i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • kompleksowe usługi budowy oraz modernizacji sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych średniego (SN) i niskiego napięcia (NN), sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnych;
  • usługi budowy dróg i ulic z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktów;
  • usługi projektowania dla przedsięwzięć z dziedziny budownictwa komunikacyjnego;
  • usługi budowlano – montażowe w zakresie systemów automatyki kolejowej (systemy sterowania ruchem kolejowym ERTMS/ETCS, systemy radiołączności kolejowej GSM-R);
  • towarowe przewozy kolejowe na terenie UE;
  • projektowanie i kompleksowa realizacja budowy instalacji do oczyszczania i uzdatniania ropy naftowej i gazu ziemnego;
  • budownictwo przemysłowe.