CSR

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Podstawowym celem zarządu Spółki TORPOL S.A. jest ciągłe, systematyczne i stabilne tworzenie wartości dodanej dla akcjonariuszy, pozwalające na osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu pespektyw dalszego rozwoju dla Spółki i odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Intencją Zarządu jest, aby Spółka była postrzegana przez rynek jako spółka dywidendowa i stabilna inwestycja o charakterze długoterminowym.

Zarząd TORPOL S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 27.745.040,95 zł na:

  1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 6.322.040,95 zł;
  2. wypłatę dywidendy – kwota 20.673.000,00 zł, tj. 0,90 zł na jedną akcję.
  3. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – kwota 750.000,00 zł.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 31 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 października 2020 roku.

Poniżej przedstawiono „historię dywidendową” Spółki od debiutu na rynku GPW (lipiec 2014 r.). Wypracowany zysk netto do roku obrotowego 2013 włącznie Spółka przeznaczała w pełnej wysokości na kapitał rezerwowy lub kapitał zapasowy.

Za okres Dywidenda
(w tys. zł)
Dywidenda na akcję (w zł) Dzień dywidendy Jednostkowy zysk netto okresu
2014 11 485 0,50 19.06.2015 25 003
2015 15 849 0,69 27.06.2016 32 002
2016 10 107 0,44 16.06.2017 15 362
2017 0 0 nd. -13 765
2018 5 740 0,25 31.07.2019 8 166
2019 20 673 0,90 31.07.2020 27 745