CSR

Komentarz Zarządu spółki TORPOL S.A. do rekomendacji z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Komentarz Zarządu spółki TORPOL S.A. do rekomendacji z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zarząd Spółki w dniu 18 kwietnia 2023 r. zarekomendował, aby zysk netto Spółki za 2022 rok w wysokości 183,3 mln zł przeznaczyć na zasilenie ZFŚS kwotą 650 tys. zł oraz na zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 182,65 mln zł, natomiast Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej branży, w której działa Spółka oraz jej perspektyw, pozytywnie oceniła przedstawioną rekomendację Zarządu Spółki.

Każde stanowisko Spółki dotyczące podziału zysku za poprzedni rok obrotowy poprzedzone jest szczegółową analizą m.in. aktualnej i prognozowanej sytuacji mikro- i makroekonomicznej, płynnościowej i finansowej Spółki, aktualnego i prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki, aktualnej sytuacji rynkowej i perspektyw branży, w której działa Spółka, aktualnego oraz prognozowanego kosztu pozyskania finansowania dłużnego oraz możliwości rynkowych pozyskania takiego finansowania, potrzeb inwestycyjnych i operacyjnych Spółki, jak również planów rozwojowych Spółki. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ww. przesłanki zostały wyczerpująco przedstawione w stanowisku Spółki dotyczącym proponowanej wypłaty z zysku, opublikowanym w dniu 24 października 2022 r. (zob., raport bieżący nr 38/2022) [Stanowisko].

Chcemy wyraźnie podkreślić, że w ciągu ostatnich 6-7 miesięcy od publikacji Stanowiska, przesłanki stojące u jego podstaw nie ustały, wręcz przeciwnie – zwiększyły swe znaczenie, a zatem pozostają aktualne i kluczowe dla Spółki. W Stanowisku Spółka szczegółowo przedstawiła bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową oraz kluczowe ryzyka mogące w sposób istotny i negatywny wpłynąć na pogorszenie jej sytuacji finansowej, perspektyw czy możliwości dalszego rozwoju, w szczególności:

  • stan dalszego zamrożenia transferu funduszy z UE dla Polski, co ma bezpośrednie negatywne przełożenie na podaż postępowań ogłaszanych i zamówień w branży, w której działa Spółka,
  • sytuacji związanej z trwającą od ponad roku wojną na Ukrainie na skutek wojskowej napaści przez Rosję i z ryzykami dotyczącymi eskalacji działań wojennych i negatywnego wpływu kolejnych sankcji o charakterze gospodarczym, zakłócających łańcuch dostaw strategicznych surowców, powodujący nieprzewidywalny i ponadprzeciętny wzrost cen,
  • planów inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. w ramach komponentu kolejowego, w tym planów inwestycji w koleje dużych prędkości,
  • potrzeb finansowych Spółki związanych z wprowadzeniem nowych technologii oraz z możliwością realizacji projektów przez Spółkę na zagranicznych rynkach infrastruktury kolejowej,
  • rekordowego od 26 lat poziomu inflacji w kraju oraz wysokiego poziomu stóp procentowych, co bezpośrednio wpływa na wzrost kosztu pozyskania finansowania zewnętrznego oraz kosztów prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że w dalszym ciągu zamierza być spółką dywidendową, jednakże realizacja przyjętej w tym obszarze polityki, wymaga obecnie zapewnienia stabilności finansowej Spółki w najbliższej perspektywie i możliwości jej dalszego rozwoju. W opinii Zarządu Spółki, TORPOL pozostaje stabilną, długoterminową inwestycją, natomiast prognozowane okoliczności rynkowe są nieprzewidywalne i aktualnie nie pozwalają na dokonanie wypłaty z wypracowanego zysku przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu prognozowanej płynności finansowej, pozwalającego ograniczyć negatywne czynniki po stronie kosztowej oraz utrzymaniu ciągłości operacyjnej i efektywności ekonomicznej. W związku z powyższym Spółka w obecnej sytuacji nie planuje również podjęcia jakichkolwiek działań akwizycyjnych ani zmierzających do wykupu i umorzenia akcji lub im podobnych.

Chcemy również podkreślić, że rekomendacja Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki, nie jest wiążąca dla Akcjonariuszy. Ostateczną decyzję ws. dywidendy oraz jej wysokości podejmą Akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2023 r.

Zob. raport bieżący nr 15/2023 z 18 kwietnia 2023 r. nt. rekomendacji podziału zysku za 2022 rok.