CSR

Zgłoś naruszenie

Zgłoś naruszenie

W przypadku posiadania wiedzy lub informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pogwałcenia regulacji wewnątrzkorporacyjnych, zasad etyki i dobrych obyczajów, bądź postanowień Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie TORPOL S.A.  może Pani/Pan zgłosić ten fakt korzystając z poniższego poufnego formularza, jak również poprzez przesłanie korespondencji na ręce Pełnomocnika ds. Zgodności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: naruszenia@torpol.pl lub listem tradycyjnym na adres pocztowy Spółki z dopiskiem na kopercie – „do rąk własnych Pełnomocnika ds. Zgodności”.

Spółka zapewnia anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie, a także weryfikację zgłoszenia zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w TORPOL S.A.”

* Formularz zgłoszenia ma charakter anonimowy, jednak w określonych przypadkach informacje w nim zawarte mogą stanowić dane osobowe dlatego stosujemy do jego obsługi zasady wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest TORPOL S.A. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@torpol.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora. Uzasadnionym interesem jest obrona interesów przedsiębiorcy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania. Ze względów technicznych dane te będą udostępnione podmiotowi świadczącemu spółce usługi administrowania systemami informatycznymi. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.