CSR

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii spółki TORPOL S.A.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii spółki TORPOL S.A.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO

Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii spółki TORPOL S.A.
Rada Nadzorcza TORPOL S.A. w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 18 pkt VI Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

1. Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii

I. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiada umiejętności negocjacyjne,
 5. posiada doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi,
 6. posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,
 7. posiada umiejętność pracy zespołowej,
 8. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 9. korzysta z pełni praw publicznych,
 10. nie był karany, i wykaże brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych
 11. posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
 12. złoży właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne lub złoży informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku,
 • ukończenie studiów podyplomowych MBA,
 • doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prowadzącymi działalność w branży kolejowej lub tramwajowej
 • znajomość rynku usług świadczonych przez Spółkę w obszarze budownictwa infrastruktury kolejowej lub tramwajowej, ze szczególnym uwzględnieniem programów inwestycyjnych w obszarze transportu kolejowego
 • inne kompetencje odpowiadające zakresowi obowiązków członka Zarządu odpowiedzialnego za strategię i rozwój.

II. Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej TORPOL S.A. w Poznaniu,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, sekretariat Zarządu, w terminie od 16.08.2023 r. do 31.08.2023 r. do godz. 14:00 z wyłączeniem sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

 

IV. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatką/kandydatem (adres, adres e-mail, nr telefonu),
 2. list motywacyjny dotyczący w szczególności doświadczeń w obszarze przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym,
 3. CV,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,
 5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 6. zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 9. oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję, za wszystkie okresy, w których kandydat pełnił taką funkcję,
 10. oświadczenie o braku toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych wobec kandydata,
 11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 12. informację czy kandydatka/kandydat złożyła/złoży oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 342) albo zobowiązanie, że jest gotowa/gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii w przypadku wybrania jej/jego w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,
 13. Oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w pkt II Ogłoszenia,
 14. dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

V. Pisemne zgłoszenie kandydatki/kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: TORPOL S.A., ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii, TORPOL S.A. w Poznaniu. Nie otwierać”. Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydatkę/kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat okaże oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VI. Informacje o Spółce kandydatki/kandydaci mogą uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.torpol.pl.

 

VII. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 1.09.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

 

VIII. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami odbędą się w trybie wideokonferencji lub w miejscu wskazanym przez Radę Nadzorczą. Kandydatki/kandydaci zostaną zawiadomione/zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą e-mail co najmniej 2 dni przed tą datą.

 

IX. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

 1. autoprezentacja kandydata/kandydatki wraz z prezentacją dotyczącą planowanych działań i aktywności dotyczących Spółki,
 2. wiedza o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka oraz prezentacja przewidywanych/proponowanych przez kandydatkę/kandydata kierunków rozwoju Spółki,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi, oraz o obszarze negocjacji,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
 6. analiza rynku i konkurencji.

X. Kandydatki/kandydaci będą zobowiązane/zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Spółki w przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki i powiadomieniu ich o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, w którym uczestniczyły/uczestniczyli. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatki/kandydata.

 

XI. W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

 

XII. Kandydatki/kandydaci biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na swój koszt i ryzyko.

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Informujemy, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) ujawnionych przez kandydata w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Spółki jest spółka TORPOL S.A.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat bierze udział i będą przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed umownych,
  b) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
  c) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.
  Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) uprawnione organy publiczne,
  b) podmioty dostarczające korespondencję,
  c) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  d) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 5. Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 6. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) usunięcia danych.
  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora kandydatowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań kandydata dotyczących jego danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@torpol.pl.