CSR

Wiadukt nad linią E59 w Lesznie otwarty dla ruchu

Wiadukt nad linią E59 w Lesznie otwarty dla ruchu

W dniu dzisiejszym, podczas briefingu prasowego zorganizowanego przez PKP PLK S.A., udostępniony został mieszkańcom Leszna wiadukt drogowy w ciągu ul. Wilkowickiej, dzięki któremu znacząco poprawi się komunikacja dzielnic Wilkowice i Zatorze z wschodnią częścią miasta. Wiadukt został wykonany w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Leszno prowadzonych przez TORPOL S.A.

Budowa wiaduktu w ciągu ul.Wilkowickiej stanowiła istotny element modernizacji linii kolejowej E59 w obszarze miasta Leszna. To bezkolizyjne rozwiązanie zastąpi dotychczasowy strzeżony przejazd kolejowy z zaporami, zlokalizowany w poziomie ulicy, który ze względu na prowadzony ruch kolejowy był często zamykany, co powodowało poważne utrudnienia w ruch kołowym.

Nowo wybudowany wiadukt jest trzyprzęsłową konstrukcją, która wraz z nasypami ma długość prawie 80 m, szerokość 14 m i wysokość ok. 7,5 m nad poziomem przebiegających pod nim torów. Znajdują się na nim dwa pasy jezdni o szerokości 8 m oraz od strony południowej jednostronna ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 m. Wraz z budową obiektu dokonano również przebudowy niemal 400 metrowego odcinka ul.Wilkowickiej umieszczając w jej ciągu wspomnianą ścieżkę oraz dodatkowo budując chodnik dla pieszych prowadzący od ul. Miłej.

Dużym utrudnieniem w realizacji prac przy budowie wiaduktu były napotkane w czasie realizacji kolizje z podziemna infrastrukturą, które wymagały dokonania stosownych zmian w dokumentacji projektowej, zwiększając zakres i czas wykonywanych robót. Zaproponowane przez TORPOL w uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązania projektowe i wprowadzona technologia realizacji pozwoliła na wcześniejsze niż zakładano przekazanie wiaduktu do eksploatacji.

TORPOL S.A. w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) prowadzi prace modernizacyjne na dwóch kontraktach – odcinku Czempiń – Leszno oraz granica województwa dolnośląskiego – Leszno, których łączna wartość wynosi ok. 0,85 mld zł netto.