logo-prawe

Aktualności

Powrót

Złożenie najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację prac budowlanych w ramach modernizacji linii nr 133 na odcinku Trzebinia - Krzeszowice
2017-07-14

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2017 r. powziął informację, że oferta złożona przez niego działającego jako pełnomocnik (lider konsorcjum) i spółkę BUDIMEX S.A. w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest „Realizacja robót budowlanych w ramach przetargu nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) przedstawia najkorzystniejszy dla Inwestora bilans kryteriów ceny, czasu realizacji i okresów gwarancji.

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi 597,4 mln zł netto tj. 734,7 zł brutto, natomiast udział TORPOL S.A. w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50 %. Termin realizacji robót budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 27 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia, a okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został określony na 72 miesiące.

Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80 %) oraz czas realizacji (waga 10 %) oraz okres gwarancji (waga 10 %). Złożona przez Konsorcjum oferta jest najkorzystniejsza pod względem całkowitej ceny brutto i czasu realizacji, a dla kryterium okresu gwarancji jest identyczna z drugą złożoną ofertą.

Jeżeli nie wystąpi przesłanka odrzucenia oferty Konsorcjum lub unieważnienia postępowania, to Inwestor ma obowiązek wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej w ww. postępowaniu, o czym Spółka poinformuje w trybie odrębnego komunikatu.