logo-prawe

Strategia

Cele strategiczne TORPOL S.A. ukierunkowane są na dalsze podnoszenie wartości Grupy poprzez sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym także z nowych rynków zbytu. Konsekwentne budowanie pozycji rynkowej w Polsce oraz na rynkach zagranicznych ma umożliwić realizowanie atrakcyjnych marż.

Spółka założyła następujące cele, pozwalające na uzyskanie większej konkurencyjności oraz osiągnięcie silniejszej pozycji rynkowej w średnim oraz dłuższym horyzoncie czasowym:

Cele dotyczące rynku polskiego:
 1. Umocnienie pozycji jednego z trzech największych podmiotów w projektach modernizacyjnych na rynku kolejowym, z udziałem rynkowym na poziomie ok. 12%.
 2. Zdobycie pozycji lidera w projektach związanych z rewitalizacją linii kolejowych (głównie dzięki posiadanemu parkowi maszynowemu).

Powyższe cele zostaną osiągnięte m.in. poprzez:
 • Realizację kontraktów, przede wszystkim w roli generalnego wykonawcy, bez udziału innych podmiotów, jako sposób na osiąganie wyższej rentowności portfela;
 • Rozwój komplementarności oferowanych usług i tym samym systematyczne zmniejszanie robót podzlecanych w ramach podwykonawstwa;
 • Efektywne wykorzystanie posiadanego parku maszynowego, co uniezależnia Grupę Emitenta od konieczności wynajmu obcego sprzętu;
 • Dopuszczenie realizacji kontraktów wykonywanych z innymi podmiotami (posiadającymi odpowiedni know how) w ramach konsorcjów spoza zakresu ekspertyzy Torpol, które zapewnią ponadprzeciętną rentowność (przykładowo kontrakt w obszarze telekomunikacji kolejowej GSM-R E20 Kunowice-Terespol);
 • Udział w projektach realizowanych w formule PPP oraz projektach koncesjonowanych.

Cele dotyczące rynku norweskiego:
 1. Osiągnięcie 5-6% udziału na rynku budownictwa kolejowego.
 2. Wykorzystanie potencjału rynku oraz posiadanych zasobów kapitałowych w celu osiągania wyższej marżowości portfela.

Powyższe cele zostaną osiągnięte m.in. poprzez:
 • Realizację kontraktów kolejowych/tramwajowych/lekkiej kolei miejskiej w konsorcjach z partnerami norweskimi jako lider lub generalny wykonawca.
 • Konsekwentne i systematyczne budowanie parku maszynowego umożliwiającego obsługę coraz większej liczby kontraktów.