logo-prawe

Władze Spółki

Grzegorz Grabowski
Prezes Zarządu

Grzegorz Grabowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu uzyskując tytuł inżyniera transportu oraz Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie konkurencji na rynku energii elektrycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration w wyniku odbycia podyplomowych studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W 2006 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • 1978 – 1998: W strukturach przedsiębiorstwa PKP w Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Kielcach/Radomiu
 • 1998 – 2001: PKP Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej Warszawa – Wydział Obrotu Energią Elektryczną – kolejno na stanowiskach starszego specjalisty i głównego specjalisty;
 • 2001 – 2004: PKP Energetyka sp. z o.o. – Naczelnik Wydziału Taryf i Analiz Kosztów/ Dyrektor Biura Handlu Energią Elektryczną;
 • 2004 – 2012: PKP Energetyka S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy; (do 2 lutego 2009 r. Członek Zarządu poprzednika prawnego PKP Energetyka sp. z o.o.);
 • 2014 – 2016: PKP Energetyka S.A. – Dyrektor ds. Rozwoju Majątku Dystrybucyjnego;
 • od 23.03.2016: Prezes Zarządu TORPOL S.A. (czas trwania obecnej kadencji: 26.05.2017-26.05.2020)

Grzegorz Grabowski pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego następujących spółek osobowych lub kapitałowych:

 • 2004 – 2012: PKP Energetyka S.A. -Członek Zarządu (do 2 lutego 2009 r. członek zarządu poprzednika prawnego PKP Energetyka sp. z o.o.);
 • 2007 – 2012: Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – członek rady nadzorczej;

więcej

Krzysztof Miler
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

Krzysztof Miler posiada wykształcenie średnie. W roku 1975 ukończył Technikum Kolejowe w Poznaniu, kierunek technik drogowy w specjalności: drogi i mosty kolejowe.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • w latach 1975-1996: Naczelnik Sekcji Zmechanizowanego Utrzymania, Polskie Koleje Państwowe Oddział Drogowy;
 • od roku 1992 do chwili obecnej: Dyrektor ds. Produkcji TORPOL S.A.,
 • od roku 2004 do chwili obecnej: Wiceprezes Zarządu TORPOL S.A. (czas trwania obecnej kadencji: 26.05.2017-26.05.2020)

W okresie ostatnich 5 lat Krzysztof Miler, poza pełnieniem funkcji w organach spółki TORPOL S.A., pełnił następujące funkcje:

 • w latach 1989-2009: Członek Zarządu, Budomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie:
 • w latach 2006 do chwili obecnej: Prezes Zarządu, Afta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
 • w latach 2008-2011: Członek Zarządu, Elmont-Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie.


więcej

Tomasz Krupiński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Tomasz Krupiński posiada wykształcenie wyższe.  Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; specjalność – inżynieria lądowa. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i konstrukcyjno – budowlanej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej.


Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • w latach 2001– 2003: inżynier budowy;
 • w latach 2003 – 2004: kierownik obiektu/robót;
 • w latach 2004 – 2010: kierownik budowy/projektu;
 • w latach 2010-2016: prokurent, dyrektor ds. przygotowania produkcji;
 • od stycznia 2016: Wiceprezes Zarządu (czas trwania obecnej kadencji: 26.05.2017-26.05.2020).
więcej

Marcin Zachariasz
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Pan Marcin Zachariasz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył kierunek: Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Na tej samej uczelni ukończył także studia podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i finanse.
W 2017 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration w wyniku odbycia podyplomowych studiów na Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W 2014 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.
Posiada również uprawnienia na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Certyfikat księgowy Ministra Finansów zdobyty w 2002 roku.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

 • w latach 1998–2008 Eiffage Budownictwo Mitex SA - Kierownik Działu Finansowo – Księgowego (w okresie 10 letniej pracy również: księgowy, analityk finansowy, specjalista ds. rynku kapitałowego).
 • w latach 2008–2011 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol–Aqua S.A. - Dyrektor Finansowy;
 • w latach 2011–2012 Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Oddział Drogowy - Dyrektor Handlowy (nadzór nad obszar finansowym Oddziału Drogowego);
 • w latach 2013–2017 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie - Dyrektor Biura Kontrolingu Inwestycyjnego;
 • 04-10.2018 – Polimex Budownictwo Sp. z o.o.– Dyrektor Finansowy (od 25.08 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu);


Pan Marcin Zachariasz pełnił również w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje nadzorujące następujących spółek:

 • 2016– 2017 Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o. o. we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 • 2015– 2016 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, Członek Rady Nadzorczej;
 • 2014–2015 Zakład Robót Komunikacyjnych Dom w Poznaniu Sp. z o.o. w Poznaniu, Członek Rady Nadzorczej.
więcej

Rada Nadzorcza:

Robert Oppenheim - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Podlipski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Robert Kosmal - Członek Rady Nadzorczej
Robert Żulewski - Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Milczarek - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 01.12.2014